01/13/2011

NEXT POST
จับตา เมกกะโปรเจคแสนล้าน 54 จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2547 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ระยะที่ 1 (Bangkok Mass Transit Master Plan, BMT) โดยกำหนดระยะเวลาพัฒนาไว้ในช่วงปี 2547-2552 แผนแม่บทดังกล่าว จะผุดโครงการ รถไฟฟ้าสีรุ้งขึ้นมากว่า 12 สาย คือ สายสีแดงเข้ม, แดงอ่อน, เขียวเข้ม, เขียวอ่อน, น้ำเงิน, ม่วง, ส้ม, ชมพู, เหลือง, ฟ้า รวมทั้งแอร์พอร์ตลิงค์ จะเห็นได้ว่า เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ทุกรัฐบาลนำมาเป็นจุดขายให้กับตัวเอง แต่ปัญหาและอุปสรรคนั้นมีมากมายหลายประการ ทำให้โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางไม่สามารถดำเนินงานได้ตามกำหนด ทำได้เพียงเปเปอร์ขายฝันไปวันๆ ปี 2553 ที่ผ่านมา โครงการรถไฟฟ้ามีความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อโครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มูลค่า 77,000 ล้านบาท ได้เปิดขายเอกสารการประกวดราคา และกำหนดให้ผู้ที่เข้าซื้อเอกสาร เข้ายื่นข้อเสนอการประกวดราคา ไปแล้วในสัญญาที่ 1 คืองานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและอาคารซ่อมบำรุง และสัญญาที่...

Recent Comments